Chuyên Đề: Bảo vệ tư tưởng của Đảng

Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

(CMO) Văn hoá là sự kế thừa, tiếp biến, sáng tạo để hướng con người hướng đến chân - thiện - mỹ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá là những vấn đề thực tế của đời sống văn hoá Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu và phát triển tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá tồn tại, phát triển cùng dân tộc Việt Nam.

Ðảng viên đi trước...

(CMO) Xây dựng hình ảnh, uy tín của đảng viên, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đảng viên, tổ chức cơ sở đảng là một phương thức lãnh đạo hiệu quả của Ðảng trong tình hình mới. “Ðảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đã trở thành nguồn sinh khí tươi mới của xã Trần Hợi anh hùng trong hành trình phát triển.

Giữ mạch nguồn để bảo vệ Ðảng

(CMO) Mỗi đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam đều tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Ðảng và chân dung Hồ Chí Minh rằng, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng và trung thực với Ðảng... Lời tuyên thệ ấy như mạch nguồn xuyên suốt để mỗi đảng viên không ngừng nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm, sức chiến đấu, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

(CMO) Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết (ÐÐK) toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động luôn tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen thành tựu thực hiện đường lối, chính sách về ÐÐK toàn dân tộc ở nước ta.

Văn hoá góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng - Bài cuối: Nhận diện thách thức và giải pháp

(CMO) Năm 2023 đánh dấu mốc kỷ niệm tròn 80 năm Ðề cương Văn hoá Việt Nam ra đời. Ðề cương Văn hoá không chỉ có giá trị trong chỉ đạo hoạt động văn hoá xã hội mà còn có ý nghĩa đối với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về nền văn hoá Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc”, được Ðảng ta kế thừa, bổ sung, phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đến nay.

Cà Mau kiên quyết xử lý tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

(CMO) Thời gian qua, tình hình tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ trên địa bàn tỉnh Cà Mau từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Tính riêng trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát kinh tế trong toàn tỉnh đã tiến hành điều tra 14 vụ án, 27 bị can, liên quan đến các tội như: “Tham ô tài sản”, “Lập quỹ trái phép”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”...

Văn hoá góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

(CMO) Văn hoá là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Từ lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, bản sắc văn hoá Việt Nam luôn được giữ gìn, phát huy, trở thành hồn cốt của dân tộc. Song, văn hoá đang đứng trước những thách thức mới, khi những yếu kém nội tại cùng sự chống phá của thế lực thù địch ngày càng diễn biến phức tạp. Vậy nên, giữ gìn bản sắc văn hoá vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; vừa đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết XIII của Ðảng.

“Xây” và “chống” để Ðảng ngày càng vững mạnh

(CMO) “Xây” và “chống” là nội dung tiên quyết, yếu tố cốt lõi xuyên suốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Báo Cà Mau tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

(CMO) Với chức năng là cơ quan ngôn luận của Ðảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của Nhân dân tỉnh nhà, những năm qua, báo Cà Mau không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các loại hình báo chí. Trong đó, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng được đặt lên hàng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian mạng

(CMO) Trên con đường phát triển đất nước, Việt Nam đã khẳng định được sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện của Ðảng, Nhà nước ta… Dù vậy, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá, nhất là trên không gian mạng. Do vậy cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân cần thể hiện sự đoàn kết, lòng yêu nước, tạo "bức tường thép” để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng ta.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có dũng khí

(CMO) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân. Trong đó, vai trò của người cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu. Ðây là lực lượng vừa trực tiếp, trực diện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lại vừa tuyên truyền, cổ vũ lan toả truyền thống yêu nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ Ðảng, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng vũ trang Cà Mau tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

(CMO) Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng các trang mạng xã hội ráo riết chống phá nền tảng tư tưởng của Ðảng. Làm gì và như thế nào để ngăn chặn, phản bác những thông tin xấu, độc trên không gian mạng? Quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, Ðảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời và hữu hiệu.

Phát huy vai trò báo chí giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

(CMO) Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và mang tính lâu dài, có vai trò to lớn trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Chính vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, đòi hỏi phải có sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị, trong đó báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên mạng xã hội

(CMO) Hiện nay, Internet, mạng xã hội (MXH) đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng và ưa thích. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên Internet, MXH là “mặt trận không tiếng súng”, trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sức sống tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CMO) Công tác dân vận có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z (ngày 15/10/1949) nhưng những tâm huyết, những tư tưởng quý báu về công tác dân vận của Người cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Giá trị lý luận và thực tiễn từ một cuốn sách

(CMO) “Phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng”; và “Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “Kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ”; mặc dù “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Ðảng, đất nước, Nhân dân”. (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

(CMO) Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Ðảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Ðảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo cơ sở quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Ðảng.

Báo chí chủ động phản bác quan điểm thù địch trên không gian mạng

(CMO) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt trong hệ thống quan điểm lý luận của Ðảng, liên quan trực tiếp đến chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển đã tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị phát tán những nội dung, quan điểm sai trái trên không gian mạng, thì vai trò của báo chí cần phải được khẳng định hơn nữa.

Nhận diện đúng để đấu tranh, phản bác hiệu quả

(CMO) Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của Internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch tăng cường tuyên truyền, phát tán nhiều thông tin sai trái, xấu, độc nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra đối với cả hệ thống chính trị và mỗi “công dân mạng” trong giai đoạn hiện nay là phải nâng cao cảnh giác, tạo “sức đề kháng”, khả năng “miễn nhiễm” để tỉnh táo nhận diện, đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô giá của dân tộc

(CMO) Lợi dụng lúc toàn Ðảng, toàn dân ta đang hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), trên các trang mạng xuất hiện một số bài viết có nội dung xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá nền tảng tư tưởng của Ðảng. Chúng dùng đủ chiêu trò cho rằng, Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng với ý đồ phủ nhận giá trị thực tiễn và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ những chiêu trò chống phá này cho thấy, việc kịp thời nhận diện, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Ðảng là vấn đề quan trọng và cấp thiết.

TIÊU ĐIỂM