Ðổi mới để tăng hiệu quả hoạt động

Ðổi mới để tăng hiệu quả hoạt động

(CMO) Ðể ngày càng làm tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, HÐND huyện Ngọc Hiển không ngừng đổi mới trong hoạt động.

Tạo nguồn tri thức trong đồng bào dân tộc

Tạo nguồn tri thức trong đồng bào dân tộc

(CMO) Ngày 7/7/2023, HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia học xoá mù chữ (XMC) trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ðể đưa nghị quyết vào cuộc sống, Sở GD&ÐT tỉnh Cà Mau đang khẩn trương củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc. Ðặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác XMC, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác XMC.

Nghị quyết Thông qua Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) dự kiến ban hành từ nay đến hết nhiệm kỳ

Nghị quyết Thông qua Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) dự kiến ban hành từ nay đến hết nhiệm kỳ

Nghị quyết bãi bỏ quy định về Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết bãi bỏ quy định về Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Cải cách toàn diện để đột phá

Cải cách toàn diện để đột phá

(CMO) Xét về thứ hạng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Cà Mau đứng thứ 8/13 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2016-2020, Cà Mau tụt hạng xuống vị trí cuối bảng, kéo theo cả giai đoạn 2011-2020 đứng 13/13 tỉnh, thành trong vùng. Ðiều này cho thấy, tăng trưởng của tỉnh đã thật sự tụt hậu so với cả vùng trong thời gian dài, cần có định hướng chiến lược, mang tính đột phá để bật dậy.

Những bông hoa trên nghị trường

Những bông hoa trên nghị trường

(CMO) Nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND TP Cà Mau có 10/33 nữ đại biểu, chiếm 30,3%. Với sự nỗ lực, các nữ đại biểu HÐND thành phố và HÐND cấp xã, phường đã khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng trong hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn. Họ là những bông hoa, góp phần cùng HÐND các cấp quyết định sáng suốt các vấn đề quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều chị đảm nhận các chức danh chủ chốt trong cơ quan Ðảng, Nhà nước và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (bổ sung, điều chỉnh một số đoạn, tuyến đường)

Nghị quyết về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (bổ sung, điều chỉnh một số đoạn, tuyến đường)

Nghị quyết về bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 và xin tiếp tục thực hiện Danh mục dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết về bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 và xin tiếp tục thực hiện Danh mục dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 - 2025

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 - 2025

Nghị quyết ban hành Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026

Nghị quyết ban hành Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 - 2025

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 - 2025

Nghị quyết thông qua Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) dự kiến ban hành từ nay đến hêt nhiệm kỳ

Nghị quyết thông qua Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) dự kiến ban hành từ nay đến hêt nhiệm kỳ

Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức chi, hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tính Cà Mau

Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức chi, hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tính Cà Mau

Nghị quyết quy định số lượng, mức chi bồi duỡng cho cộng tác viên dân số ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết quy định số lượng, mức chi bồi duỡng cho cộng tác viên dân số ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết bãi bỏ quy định về Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết bãi bỏ quy định về Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình bố trí dân cư đển nảm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình bố trí dân cư đển nảm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ðổi mới để phụng sự

Ðổi mới để phụng sự

(CMO) Hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã để lại những dấu ấn đổi mới rõ nét ở tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động. Ðặc biệt là tại kỳ họp thứ 10 HÐND tỉnh (diễn ra từ ngày 5-7/7) vừa qua, đã thông qua 18 nghị quyết, trong đó, Nghị quyết ban hành “Ðề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026” đã làm sâu sắc hơn nữa, cụ thể hơn nữa và quyết liệt hơn nữa tinh thần đổi mới, phụng sự của cơ quan dân cử.

Vị thế Cà Mau sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 21

Vị thế Cà Mau sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 21

(CMO) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/1/2003, của Bộ Chính trị khoá IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ÐBSCL thời kỳ 2001-2010 (NQ 21) và Kết luận số 28-KL/TW, ngày 14/8/2012, của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ÐBSCL thời kỳ 2011-2020 (Kết luận số 28) đã tạo ra những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, quốc phòng của khu vực.

Nhiều việc tốt có lợi cho dân

Nhiều việc tốt có lợi cho dân

(CMO) "Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo được chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trong việc nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và cuộc sống”, ông Ðoàn Thanh Sơn, Bí thư Ðảng uỷ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, cho biết.

Lan toả tinh thần Chỉ thị 05

Lan toả tinh thần Chỉ thị 05

(CMO) Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) đã lan toả sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực, thành quả tốt đẹp trong đời sống xã hội. Việc học và làm theo Bác đã được nâng lên ở một mức độ toàn diện, sâu sắc và thiết thực, phù hợp với tình hình mới. Tại Ngọc Hiển, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trong giai đoạn vừa qua đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, động lực to lớn để huyện tiền tiêu cực Nam bứt phá phát triển.

Hiệu quả một nhiệm kỳ

Hiệu quả một nhiệm kỳ

(CMO) Có thể nói, nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầy năng nổ, tích cực, hiệu quả của Ban Văn hoá - Xã hội HÐND tỉnh (Ban). Xác định được trọng trách của mình, ngay từ đầu nhiệm kỳ và đầu mỗi năm, Ban đều xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó luôn chú trọng những vấn đề đột xuất, phát sinh, những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm, cử tri bức xúc để tìm giải pháp tháo gỡ.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng CCHC

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng CCHC

(CMO) Ngày 11/5, UNBD tỉnh hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016-2017.

Hướng dẫn cụ thể để địa phương hoàn thiện xây dựng nông thôn mới

Hướng dẫn cụ thể để địa phương hoàn thiện xây dựng nông thôn mới

(CMO) Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải có chuyến khảo sát về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

Chung tay giảm nghèo bền vững

Chung tay giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 58,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 16 tỷ đồng, còn lại vật chất quy thành tiền; vận động xây dựng, sửa chữa trên 550 nhà đại đoàn kết; xây dựng hơn 150 cây cầu nông thôn và các hoạt động an sinh xã hội khác, trị giá trên 40 tỷ đồng.

Đầm Dơi đưa Chỉ thị 01 vào cuộc sống

Đầm Dơi đưa Chỉ thị 01 vào cuộc sống

Trước thực trạng thời tiết diễn biến phức tạp, môi trường ở nông thôn bị ô nhiễm, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ðầm Dơi khoá XIV đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HU về vận động Nhân dân trồng rừng, trồng cây bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đây là một chủ trương đúng, hợp lòng dân.

Nông thôn mới “tới” nhà ông Hai Lý

Nông thôn mới “tới” nhà ông Hai Lý

Hàng rào cây mắm chẳng những tạo nên khuôn viên đẹp cho nhà ông Hai Lý mà còn có tác dụng giữ cho phần đất đi qua gia đình không bị sạt lở. Khoảng đất hai bên mép lộ bê-tông đi qua, ông Hai Lý cũng tận dụng trồng hoa màu các loại để phục vụ gia đình.

Phú Tân chủ động xây dựng nông thôn mới

Phú Tân chủ động xây dựng nông thôn mới

Có dịp đi ngang qua tuyến lộ kinh Bà Ký, thuộc ấp Xẻo Ðước, xã Phú Mỹ, cả cán bộ và người dân ai cũng tấm tắc khen cảnh quan nhà ông Lê Văn Lý. Cùng với tăng gia sản xuất để có kinh tế gia đình ổn định, ông Lý đã có sự chủ động trong việc tạo cảnh quan sạch đẹp, thoáng mát tại khuôn viên gia đình mình, nhất là hàng rào bằng bông trang.

Hướng đến môi trường xanh

Hướng đến môi trường xanh

Qua gần 1 tháng phát động, cảnh quan môi trường tại các cơ quan, công sở, trường học và tại các hộ gia đình Nhân dân trên địa bàn huyện Trần Văn Thời có sự chuyển biến tích cực; nhiều đơn vị đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ dại và trồng các loại cây, hoa kiểng.

Đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

Đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Cà Mau khoá X về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đã có bước chuyển biến tích cực, tạo diện mạo mới cho thành phố trẻ.